LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Tên / Số / ký hiệu : Số 413-CV/HSV
Về việc / trích yếu

V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017”

Ngày ban hành 15/02/2017
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy